Evidencia pre informačný systém evidencia vstupu

Informačný systém "Evidencia vstupu" alebo tzv. kniha návštev nepodlieha oznamovacej povinnosti, nakoľko právnym základom spracúvania je zákon o ochrane osobných údajov. Pre informačný systém vedieme evidenčný list. Vzor prikladáme ako samostatný súbor. Vytlačte si ho a priložte k vašim zdokumentovaným opatreniam. Časť I. Názov informačného systému obvykle nie je potrebné meniť. Evidencia vstupu Časť II. [...]

Evidencia pre kamerový systém

Kamerový systém priestorov prístupných verejnosti je samostatný informačný systém, ktorý podlieha povinnej evidencii. Opäť vám prinášame vzorové znenie. Priložený súbor si prevezmite a upravte podľa vysvetlení. Nakoniec vytlačte a priložte k zdokumentovaným bezpečnostným opatreniam. Aj tentokrát ho ponechajte ako samostatný dokument pre prípad, že niekto uplatní svoje právo podľa §44 zákona o ochrane osobných údajov [...]

Evidencia pre monitorovanie pracoviska

Informačný systém monitorovanie priestoru pracoviska podlieha povinnej evidencii podľa §43 zákona o ochrane osobných údajov. Prinášame vám jeho vzorové znenie. Stačí si prevziať priložený súbor, doplniť určené časti podľa vysvetlení nižšie, vytlačiť a priložiť k príslušným zdokumentovaným opatreniam ako samostatný dokument. Časť I. Názov informačného systému obvykle nie je potrebné meniť. Monitorovanie priestoru pracoviska Časť [...]

Modul pre monitorovanie priestoru pracoviska

Monitorovanie priestorov pracoviska je jeden z informačných systémov, ktorý by ste mali zapracovať do bezpečnostnej smernice vtedy. Ide o spracúvanie osobných údajov pre účely zavedenia kontrolného mechanizmu prevádzkovateľa voči zamestnancom a jeho výkon. Prinášame vám ho opäť ako samostatnú prílohu spolu s vysvetleniami jednotlivých častí. Nasledujúcu časť obvykle nie je potrebné upravovať. Rozsah povolených činností [...]

Modul pre prácu s kamerovým systémom

Ďalší z informačných systémov, ktorého znenie si môžete vložiť do vašej bezpečnostnej smernice je "Kamerový systém priestorov prístupných verejnosti". Opäť ide o samostatnú časť určenú pre bezpečnostnú smernicu tých prevádzkovateľov, ktorí majú inštalované kamerový systémy tak, že monitorujú takzvané priestory prístupné verejnosti. Ak sa tento spôsob získavania osobných údajov týka aj vás, potom si text [...]

Modul pre prácu s evidenciou vstupu

Ak získavate osobné údaje pri vstupe do priestorov firmy a zapisujete si ich napríklad do knihy návštev, potom ide o spracúvanie údajov v samostatnom informačnom systéme. Nie je pri tom rozhodujúce, či údaje spracúvate len manuálne alebo s použitím PC. V našich smerniciach sme ho označili ako informačný systém s názvom "Evidencia vstupu". Modul si [...]

Modul pre prácu s účtovnou agendou

Modul pre prácu s účtovnou agendou obsahuje základný popis operácií s osobnými údajmi v informačnom systéme, ktorého účelom je spracovanie účtovných dokladov. Jeho znenie opäť použijete v bezpečnostnej smernici s názvom "Bezpečnostná smernica pre spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch". Prejdite si vysvetlenia k jednotlivým bodom alebo si hneď prevezmite text vo formáte .doc a [...]

Modul pre prácu s mzdovou a personálnou agendou

Text tohto modulu je určený pre bezpečnostnú smernicu s názvom "Bezpečnostná smernica pre spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch". Jeho znenie môžete použiť vtedy, ak zamestnávate vlastných pracovníkov a prichádzate tak do styku s ich osobnými údajmi. Formulácie si prejdite a ak je to potrebné pozmeňte. Nakoniec skopírujte a vložte do spomenutej smernice do časti [...]

Bezpečnostná smernica pre spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch

Bezpečnostná smernica upravuje prácu vo všetkých informačných systémoch prevádzkovateľa. Bez ohľadu na to, či podliehajú evidencii, registrácii, alebo osobitnej registrácii. Je prílohami sú: - súhlas pre kopírovanie úradného dokladu - odpis z úradného dokladu - súhlas na zverejnenie fotografie - a evidencia informačného systému. Práva oprávnenej osoby Oprávnená osoba má právo vykonávať spracovateľské operácie s [...]

Návod na vypracovanie bezpečnostných smerníc pre e-shop – časť 5.

Záverečná časť špeciálne upraveného návodu pre spracovanie potrebných bezpečnostných smerníc pre prevádzkovateľov elektronických obchodov. Obsahuje postup na vypracovanie smerníc "Bezpečnostná smernica pre riadenie procesu bezpečnosť systémov" a "Bezpečnostná smernica pre spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch". Táto je zdokumentovaním najčastejšie používaných informačných systémov u prevádzkovateľov elektronických obchodov, ktorými sú mzdová a personálna agenda účtovná agenda e-shop [...]