Informácie o spracúvaní osobných údajov
Jozef Buday – EKOSAD

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naše identifikačné údaje

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame u nás, vo firme Jozef Buday – EKOSAD, Mikušovce 318, IČO: 50797026.

Naše kontaktné údaje

S otázkami týkajúcimi sa ochrany vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to:

 • poštou: na adrese Jozef Buday – EKOSAD, Mikušovce 318, 018 57 Mikušovce
 • telefonicky: 0948 881 446
 • emailom: ekosad@centrum.sk

Zásady spracúvania osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame tieto základné zásady spracúvania:

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti

Osobné údaje musia byť vždy spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa chránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov);
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi.

Zásada minimalizácie údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Sprostredkovatelia a ostatní externí dodávatelia

Pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme so sprostredkovateľmi a ich dodávateľmi (sprostredkovateľ sprostredkovateľa), ktorými sú:

 • Google LLC News and Media Holding a.s.
 • Poskytovatelia webhostingu
 • Facebook Ireland Limited

Účely spracúvania osobných údajov

S cieľom transparentného poskytovania informácii dotknutým osobám si vás dovoľujeme oboznámiť o spracúvaní osobných údajov, a to pre nasledujúce účely spracúvania:

Vedenie účtovnej agendy

Za účelom preukázateľne vedeného účtovníctva spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • zamestnanci/bývalí zamestnanci,
 • dodávatelia a ich zamestnanci,
 • klienti alebo ich zástupcovia.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Spracovanie faktúr (spracúvame názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt).
 • Spracovanie ostatných daňových dokladov a bankových výpisov (spracúvame napríklad názov organizácie, titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu).

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje príjemcom, ktorými sú:

 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, príslušný daňový úrad a iný oprávnený subjekt.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu vedenie účtovníctva uchovávame v rôznych lehotách, v zmysle nášho schváleného registratúrneho plánu a poriadku, a to napríklad:

 • knihy faktúr – 10 rokov; knihy pohľadávok a záväzkov – 5 rokov; faktúry dodávateľsko – odberateľské – 5 rokov; bankové výpisy – 5 rokov.

Správa registratúry

Za účelom správy registratúry spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie,
 • majiteľ elektronickej schránky a ním určené oprávnené osoby,
 • dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú archivované v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame aj tieto činnosti spracúvania:

 • Evidencia prijatej a odoslanej pošty (spracúvame titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo).
 • Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky (spracúvame rodné číslo, titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, rozsah oprávnení).
 • Vyraďovanie dokumentov (spracúvame osobné údaje údaje v rozsahu archivovaných dokumentov).

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente).

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti poskytujeme osobné údaje príjemcom, ktorými sú:

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a iný oprávnený subjekt.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu správy registratúry uchovávame v rôznych lehotách, v zmysle nášho schváleného registratúrneho plánu a poriadku, a to napríklad:

 • korešpondencia – 5 rokov.

Propagácia organizácie

Za účelom prezentácie organizácie spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • zákazník
 • zamestnanec prevádzkovateľa,
 • prijímateľ informačného newslettra.

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • Zverejňovanie skúseností zákazníkov prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa
 • Zverejňovanie fotografií prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa
 • Zverejňovanie fotografií prostredníctvom sociálnych sietí

Právny základ spracúvania:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

S ohľadom na zásadu zákonnosti neposkytujeme osobné údaje ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame do odvolania súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Spotrebiteľské súťaže

Za účelom prezentácie organizácie spracúvame osobné údaje týchto dotknutých osôb:

 • účastník súťaže (osoby nad 18 rokov)

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame tieto činnosti spracúvania:

 • Registrácia – zapojenie sa do súťaže
 • Žrebovanie výhercov
 • Informovanie výhercov a doručenie výhry výhercovi
 • Zverejnenie údajov výhercov prostredníctvom webu prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania:

Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas.

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom

 • Kuriérska spoločnosť za účelom doručenia výhry
 • Slovenská pošta a.s. za účelom doručenia výhry

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

 • počas trvania súťaže
 • zverejnenie údajov výhercov prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa po dobu 1 roka

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Riadenie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi

Aby sme dosiahli vytýčený účel spracúvania, s osobnými údajmi vykonávame činnosti:

 • Overovanie správnosti spracúvaných osobných údajov z verejne dostupných zdrojov (napríklad www.orsr.sk, www.zrsr.sk)
 • Oslovenie potenciálnych zákazníkov
 • Evidencia kontaktných údajov odberateľa dodávateľa a ich zamestnancov v systéme prevádzkovateľa
 • Manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmia odberateľmi
 • Vypracovanie cenových ponúk
 • Evidencia obchodných zmlúv (nákup, predaj)

Právny základ spracúvania:

 • čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas so spracúvaním
 • čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

Prípadné poskytovanie údajov príjemcom:

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:

 • Evidencia kontaktných údajov dodávateľas, odberateľa a ich zamestnancov, dopyty a komunikácia – po dobu 5 rokov
 • Cenové ponuky a obchodné zmluvy – po dobu 10 rokov

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.