Zabezpečíme pre vás výkon funkcie zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinný určiť tzv. zodpovednú osobu vždy vtedy, keď:

  • spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku.

Povinnosti poverenej zodpovednej osoby

Ako zodpovedná osoba pre vás zabezpečíme:

  • poskytovanie informácií a poradenstva vám a vašim zamestnancov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, a to najmä prostredníctvom povereného zamestnanca,
  • monitorovanie súladu všeobecného nariadenia, súvisiacich právnych predpisov a spracúvania osobných údajov vašej organizácie,
  • poskytnutie poradenstva, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho výkonu podľa čl. 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  • spoluprácu s úradom  a plnenie úloh kontaktného miesta pre úrad a dotknuté osoby v otázkach spracúvania osobných údajov.

POTREBUJETE PRE VAŠU ORGANIZÁCIU ZODPOVEDNÚ OSOBU?

Kontaktujte nás