Pozrite si našu novú GDPR Academy

GDPR Academy je moderný spôsob vzdelávania sa v ochrane osobných údajov, ktorý vám pomôže naučiť sa myslieť ako skutočný GDPR profesionál.

Školenie ochrany osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov prinieslo  a stále prináša do praxe spracúvania osobných údajov množstvo zmien. Týkajú sa každého subjektu, ktorý systematicky spracúva osobné údaje, čo je v dnešnej dobe takmer každá organizácia.  Či už ide o malú firmu, ktorá prevádzkuje e-shop a spracúva osobné údaje svojich zákazníkov až po veľkých zamestnávateľov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi rôznych kategórií.

Pre koho je školenie určené

Školenie k ochrane osobných údajov je určené pre každého podnikateľa, štatutára, personalistu, ekonóma, jednoducho pre všetkých, ktorí potrebujú vedieť, ako správne osobné údaje spracúvať.

Akým témam sa venujeme

Podľa predmetu podnikania účastníkov, sa na školení venujeme prioritné tým témam, ktoré sa ich naozaj týkajú. Týmito sú napríklad:

Základné pojmy

 • Nariadenie viac chráni podnikateľov – fyzické osoby. V ktorých prípadoch?
 • Čo s externou firmou, ktorá vám servisuje počítače a programy? Ako určiť, či spracúva aj osobné údaje?
 • Pseudonymizácia, anonymizácia, profilovanie. Čo tieto nové, veľmi dôležité pojmy znamenajú? Týkajú sa aj vás?
 • Máte internetovú stránku? Pozor na cookies a adresy zariadení.

Zásady spracúvania osobných údajov

 • Ktoré dôležité zásady je podľa nariadenia potrebné dodržiavať?
 • Čo je to zásada zodpovednosti?
 • Budete vedieť preukázať súlad spracovateľských operácií s novým nariadením?
 • Kedy je spracúvanie osobných údajov zákonné?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • Čo so súhlasmi dotknutých osôb, ktoré boli udelené pred platnosťou nariadenia? Budú platné aj naďalej?
 • Ako musí byť udelený súhlas, aby bol v súlade s nariadením?

Osobitná kategória osobných údajov

 • Ktoré osobné údaje patria do osobitnej kategórie?
 • Kedy je ich možné spracúvať?

Spracúvanie bez potreby identifikácie

 • Čo je to spracúvanie osobných údajov bez potreby identifikácie? Týka sa aj vás?

Práva dotknutej osoby

 • Ako postupovať, keď obdržíte námietku dotknutej osoby proti spracúvaniu?
 • Kedy, o čom, a akým spôsobom informovať dotknutú osobu o spracúvaní jej osobných údajov?

Dôležité informovanie o spracúvaní údajov

 • Ako zvládnuť náročný proces informovania o dobe uchovávania osobných údajov?
 • Aké práva si môže a bude môcť dotknutá osoba u vás uplatniť?
 • Viete správne dotknutú osobu identifikovať?
 • Ako a dokedy musíte vybaviť žiadosť dotknutej osoby? Kedy ju môžete odmietnuť a kedy ju spoplatniť?
 • Čo to znamená informovanie o kategórii príjemcov osobných údajov?
 • Ako to je s údajmi, ktoré o dotknutej osobe získate nepriamo?

Zmluvy so sprostredkovateľmi

 • Aké povinnosti má prevádzkovateľ a aké sprostredkovateľ? Ako aktualizovať vzájomné zmluvy?
 • Čo v prípade zapojenia sa nového sprostredkovateľa?

Záznamy o spracovateľských činnostiach

 • Ako na záznamy o spracovateľských činnostiach, ktoré musí povinne viesť prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ?

Bezpečnostné incidenty

 • Aké bezpečnostné opatrenia je potrebné podľa nového nariadenia prijať?
 • Viete čo bezodkladne urobiť v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov?
 • Ako a kedy vzniká povinnosť ohlásenia bezpečnostného incidentu úradu?
 • Kedy musíte informovať dotknuté osoby, že bezpečnosť ich osobných údajov bola narušená?

Skúsenosti účastníkov našich školení

Jana B. – Manažér pre OOÚ

„Zúčastnila som sa školenia, ktoré organizovalo AMSO.SK. Pani Kroupová je naozaj odborníčka a zo školenia som si odniesla veľa poznatkov. Výklad bol zrozumiteľný spojený s diskusiou. Ešte by som vyzdvihla rozhodnutie, že školenie bolo urobené pre malý okruh záujemcov, čo bolo veľmi dobré hlavne v rámci diskusie. “

Viera J. – Personalista

„Úroveň školenia, ktoré viedla pani Kroupová hodnotím pozitívne. Páčilo sa mi, že na školení bol menší počet účastníkov, čo bolo výhodou pre diskusie. Oceňujem možnosť pýtať sa na konkrétne problémy z praxe. Aj keď školenie trvalo do štvrtej popoludní, chcelo by to ešte viac hodín, možno 2-dňové školenie.“

Radoslav K. – IT špecialista

„Výborná lektorka a konzultantka, ktorú bolo možné otázkami doslova vytrápiť a aj tak sa nepoložila, vedela vždy reagovať. Možno by som zvolil iný typ
sedenia v konferenčnej miestnosti a viac zosúladiť písomné materiály so samotnou prezentáciou. Každopádne doporučujem.“

Kedy a kde sa školenia konajú

Školenia k ochrane osobných údajov sa môžete zúčastniť u nás, v Dubnici nad Váhom. Pre informáciu o termíne konania najbližšieho školenia nás prosím kontaktujte.

CHCETE SA ZÚČASTNIŤ ŠKOLENIA? INFORMUJTE SA O VOĽNOM TERMÍNE.

Kontaktujte nás